Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Oving te Assen

ARTIKEL 1 – Definities

 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder die met Oving een overeenkomst tot afname van interieuradvies en/of interieurproducten aangaat of wil aangaan;Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de overeengekomen zaken en/of het werk;
 2. Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte zaken en/of de overeengekomen zaken en/of half gerede producten aan de afnemer;
 3. Oving, tevens verkoper/opdrachtnemer: Oving Projectinrichting BV, gevestigd en kantoorhoudende te Assen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 02031051 die met de afnemer een overeenkomst tot levering van interieuradvies en/of interieurproducten aangaat of wil aangaan;
 4. De overeenkomst, aanbieding, leverantie of prestatie kan indien dit is overeengekomen betrekking hebben op aansluiten, installatie-, montage- en overige werkzaamheden.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Oving en op alle door Oving met de opdrachtgever/koper gesloten overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen daarop gelden slechts voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 – Aanbiedingen

Aanbiedingen van Oving zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding anders is vermeld.

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat Oving een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd (orderbevestiging).
 2. De opdrachtbevestiging van Oving wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of overeengekomen wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van personeel van Oving, binden Oving slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 – Intellectueel eigendom

 1. De ondernemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, het intellectuele eigendom voor op onder andere al dan niet bij de offerte, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Zij dienen op eerste verzoek van de ondernemer onverwijld teruggegeven te worden, onverminderd andere aan de ondernemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborging van zijn rechten.
 2. Het is afnemer niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties te verwijderen of te wijzigen.
 3. Het is afnemer verboden materiaal van ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enige wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen zonder toestemming van de ondernemer.

ARTIKEL 6 – De offerte

 1. Alle offertes zijn gedurende 30 dagen na de offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door Oving gedane opmetingen. De afnemer is verplicht Oving te informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover hij die kende of behoorde te kennen. Bij alle te leveren zaken worden bij het meten van de oppervlakten de grootste lengte- en breedtematen aangehouden.
 2. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, stalen en modellen afkomstig van Oving zijn zo nauwkeurig mogelijk.
 3. In de offerte zal uitdrukkelijk een volledige omschrijving van de te leveren zaken, te verrichten werkzaamheden en de totale (koop)prijs worden aangegeven. Oving wijst de afnemer in de offerte op zijn zorgplicht voor artikelen, materialen en gereedschappen van Oving die zich ter plaatse van het werk bevinden, onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van de afnemer.
 4. Alle zaken en werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de overeenkomst en daarvoor zal een afzonderlijke prijs worden berekend.
 5. De afnemer moet Oving in de gelegenheid stellen de werkzaamheden naar behoren uit te voeren.
 6. Indien de afnemer het aanbod niet accepteert, is Oving gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen.

ARTIKEL 7 – De aanbetaling

Oving is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een afnemer een aanbetaling te vragen. De hoogte van het percentage is afhankelijk van het product, en zal nooit meer dan 50% bedragen.

ARTIKEL 8 – Prijswijziging

 1. Indien na het sluiten van een overeenkomst maar voor de op- of aflevering een wijziging van de prijs optreedt, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs, indien deze zich voordoet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
 2. Prijswijzigingen na de periode van drie maanden worden doorberekend aan de afnemer.
 3. Het bepaalde in lid 1 en 2 is niet van toepassing op prijswijzigingen in het kader van opruimingen, opheffingsuitverkopen, showroom-modellen, kortingen, acties, aanbiedingen en dergelijke.

ARTIKEL 9 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Oving blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte zaken zolang de afnemer de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde niet volledig aan de ondernemer heeft voldaan. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan of in onderpand af te geven, te belenen, of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en gemaakte kosten die terecht zijn gevorderd volledig zijn betaald.
 2. Oving is gerechtigde in geval de afnemer, bedoeld in het voorgaande lid, surseance van betaling is verleend, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard, om de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

ARTIKEL 10 – Zekerheidsstelling

Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is Oving gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst verder te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen, bijvoorbeeld door het leveren van een bankgarantie.

ARTIKEL 11 – De levertijd

 1. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn, waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. De levertijd is indicatief.
 2. Bij overschrijding van de indicatieve levertijd wordt Oving een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. De nadere levertijd is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van 3 maanden. Indien Oving alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
 3. Bij overschrijding van de nadere levertijd is Oving bij een overeenkomst met een afnemer niet aansprakelijk voor de gevolgschade, hoe ook genaamd.

ARTIKEL 12 – De opslag van zaken

 1. Ingeval de overeengekomen zaken na aanbieding tot levering op de afgesproken leverdatum niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel omdat de afnemer de zaken niet wil aanvaarden, zal Oving binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Oving is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verder aantoonbare schade en redelijke kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal Oving:
 1. Nakoming van de overeenkomst vorderen, opslagkosten, eventueel verder aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen;
 2. Dan wel eerst de zaken 30 dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden;
 3. Indien de te leveren zaken daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is Oving gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen als bedoeld in artikel 17. Indien Oving de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de 30 dagen.
 1. Indien de zaken door de afnemer zijn betaald, zal Oving de zaken maximaal drie maanden in opslag houden, waarbij aan de afnemer redelijke interne of externe opslagkosten in rekening worden gebracht, gelet op onder meer de verkoopwaarde van de zaken en de duur van de opslagperiode, tenzij anders overeengekomen.
 2. Gaat de afnemer na verloop van drie maanden nog niet over tot afname van de zaken, dan wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd als bedoeld in artikel 17, waarbij in redelijkheid gemaakte interne of externe opslagkosten door Oving in rekening mogen worden gebracht. Alvorens Oving hiertoe mag overgaan, dient hij het voornemen hiertoe schriftelijk aan de afnemer mee te delen.

ARTIKEL 13 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door Oving, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte zaken door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Oving gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 2. Indien bij aflevering van zaken beschadigingen worden geconstateerd, dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden gemaakt. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de geleverde zaken te constateren, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld. Het verdient sterke aanbeveling uiterlijk waarneembare beschadigingen binnen twee werkdagen na aflevering bij Oving te melden.

ARTIKEL 14 – Aanneming van werk

Bij een overeenkomst voor uitsluitend aanneming van werk geldt als algemene betalingsconditie:

 1. Bij de aanvoer van de materialen wordt 60% van de overeengekomen som door de afnemer aanbetaald;
 2. De rest van de overeengekomen som wordt naar rato van de omvang van het werk aanbetaald.

ARTIKEL 15 – Betaling bij koop en aanneming van werk

 1. Voor elke (deel)levering stuurt Oving een factuur aan de afnemer.
 2. De betaling geschiedt als volgt: afnemer stort het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum op het door Oving aangegeven bankrekeningnummer.
 3. Indien de afnemer niet tijdig en/of niet het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, houdt Oving het recht om de aflevering van de goederen of de levering van de afgesproken diensten op te schorten totdat de afnemer de betaling heeft gedaan.

ARTIKEL 16 – Niet-tijdige betaling bij koop en aanneming van werk

 1. Indien de afnemer niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt Oving na het verstrijken van de factuurdatum een betalingsherinnering waarin hij de afnemer op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien dagen na datum van het betalingsherinnering te betalen.
 2. Oving is na verloop van de in lid 1 genoemde termijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien Oving derden voor incasso inschakelt, zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van de afnemer.
 3. Als na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering als genoemd in lid 1 nog steeds niet is betaald, brengt Oving rente in rekening vanaf het verstrijken van de van toepassing zijnde termijn voor de betaling genoemd in artikel 15 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 17 – Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage zoals bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van de overeenkomst door de afnemer geschiedt terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op- of aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft kan plaatsvinden.
 2. Van de in het vorige lid bedoelde percentages kan Oving naar boven afwijken indien de schade groter is dan 30% respectievelijk 50%.

ARTIKEL 18 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen: alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.

Onder minderwerk wordt verstaan: het overeengekomene dat met instemming van beide partijen niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken, bijvoorbeeld kolommen en insprongen, worden niet in mindering gebracht. Snijverlies wordt niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem door Oving worden achtergelaten.

ARTIKEL 19 – Aansprakelijkheid

 1. Oving is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, tenzij de afnemer aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Oving.
 2. Oving is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade.
 3. Oving is niet aansprakelijk voor fouten als gevolg van door de afnemer verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. De afnemer vrijwaart Oving voor vorderingen van derden wegens schade die is veroorzaakt doordat de afnemer aan Oving onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 4. Indien Oving, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden bepaalde jegens de afnemer aansprakelijk mocht zijn, is die aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van € 100.000,00.

ARTIKEL 20 – Overmacht

 1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan het zich voordoen van omstandigheden die het uitvoeren van het overeengekomene verhinderen en die niet zijn te wijten aan de schuld van Oving, noch aan Oving zijn toe te rekenen;
 2. Indien na totstandkoming van een overeenkomst die overeenkomst door overmacht niet kan worden uitgevoerd, staat het de afnemer niet vrij de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
 1. de overmacht is tijdelijk;
 2. de overmacht betreft een niet wezenlijk onderdeel van de overeenkomst.
 1. De afnemer is niet gerechtigd de overeenkomst ingeval van overmacht te ontbinden indien de inhoud van de overeenkomst redelijkerwijs zodanig gewijzigd kan worden dat de uitvoering mogelijk blijft.
 2. De ontbinding van de overeenkomst als gevolg van overmacht strekt zich slechts uit tot dat deel dat niet (meer) uitvoerbaar is.
 3. Indien Oving bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichting heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Oving gerechtigd het reeds gepresteerde c.q. te presteren gedeelte van de overeenkomst aan de afnemer in rekening te brengen.

ARTIKEL 21 – Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, bij voorkeur schriftelijk, worden ingediend bij Oving tijdig nadat de afnemer de gebreken heeft ontdekt. Een kennisgeving binnen een termijn van één maand na de ontdekking van het gebrek is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 22 – Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten tussen afnemer en Oving is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen afnemer en Oving, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden door de bevoegde rechter beslecht in het arrondissement waarin Oving zijn statutaire zetel heeft.
 3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kunnen afnemer en Oving overeenkomen geschillen aan een college van geschillen voor te leggen en zich aan het advies te binden.

ARTIKEL 23 – Inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 maart 2018.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »